૪૦% સુધી ડિસ્કાઉન્ટ

ગુજરાતી 'સફારી'ના અગાઉના અંકોની ખરીદી પર ખાસ વળતર! ૫ થી ૧૦ અંકો પર ૨૫% અને ૧૦ થી વધુ અંકો પર ૪૦% ડિસ્કાઉન્ટ

Safari Past Issues
Aasan Angreji + Yudh 71 Combo
કોમ્બો ઓફર૩૦% ડિસ્કાઉન્ટBuy Now
આઇન્સ્ટાઇન અને સાપેક્ષવાદડિજિટલ આવૃત્તિBuy Now
HP MobiLib
ડિજિટલ આવૃત્તિ₹400/- onlySubscribe

Buy Past Issues

Why Read Safari?

SAFARI is an innovative monthly that provides  readers with a wealth of general knowledge. With its unique blend of information, SAFARI enhances the readers ability to reason, to visualize, to make intelligent decisions, to solve problems and to think clearly and creatively. Compared with social studies, languages and math, general knowledge has been given relatively low priority in our education system. SAFARI is doing its bit to restore the equilibrium, because in a talent-driven society of today; knowledge is power.

SAFARI is not a magazine. It is a concept, the kind of which has never existed before.

Subscribe Today!

Instill a love of reading by giving your child a gift of knowledge they would love to read

Popular Products

Worldwide shipping

Assured delivery via courier

Discounts and offers

Grab them while stocks last

Promo coupons

Subscribe to our newsletter

100% Secure Checkout

Multiple payment options

© Copyright 2020 Harshal Publications. All rights reserved.
Any copying, redistribution or re-transmission of contents of this website without prior permission of Harshal Publications is expressly prohibited.

Payment Icons