અંક નં. ૨૯૬ | જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯

મુખ્ય લેખ

નૂતન વર્ષ કયું ? ૨૦૧૯, ૨૦૭૫, ૧૯૪૦ કે પછી બીજું કોઇ ?

નૂતન વર્ષ કયું ? ૨૦૧૯, ૨૦૭૫, ૧૯૪૦ કે પછી બીજું કોઇ ?

બોલો, શાંતિના પ્રતીક જેવો સાવ કોરો સફેદ રાષ્ટ્રધ્વજ ક્યા દેશનો છે ?

બોલો, શાંતિના પ્રતીક જેવો સાવ કોરો સફેદ રાષ્ટ્રધ્વજ ક્યા દેશનો છે ?

આઇસલેન્ડ, જેની આઈસકોલ્ડ ઠંડીમાં નામો સંકોચાવાને બદલે વિસ્તર્યાં છે.

આઇસલેન્ડ, જેની આઈસકોલ્ડ ઠંડીમાં નામો સંકોચાવાને બદલે વિસ્તર્યાં છે.

સૌથી અપશુકનિયાળ આંકડો ક્યો ? ૧૩ કે પછી તેને પડકારી રહેલો ૩૯ ?

સૌથી અપશુકનિયાળ આંકડો ક્યો ? ૧૩ કે પછી તેને પડકારી રહેલો ૩૯ ?

વાયકા અને વાસ્તવિકતા

વાયકા અને વાસ્તવિકતા

એક ઘટના અજાણી

એક ઘટના અજાણી

૬૨ દેશોને ગુલામ બનાવનાર ખુદ અંગ્રેજો જ્યારે ગુલામ તરીકે વેચાતા હતા

૬૨ દેશોને ગુલામ બનાવનાર ખુદ અંગ્રેજો જ્યારે ગુલામ તરીકે વેચાતા હતા

આખા બોલા પ્રમુખ ટ્રમ્પને એડવાન્સ્ડ્ઝ ટ્રેઇનિંગ આપી શકે તેવાં પુણેરી પાટિયાં

આખા બોલા પ્રમુખ ટ્રમ્પને એડવાન્સ્ડ્ઝ ટ્રેઇનિંગ આપી શકે તેવાં પુણેરી પાટિયાં

આવો મળો, ભારતના પક્ષીજગતના આઇનસ્ટાઇનને

આવો મળો, ભારતના પક્ષીજગતના આઇનસ્ટાઇનને

આજે સાત દસકે પણ ‘જન ગણ મન’ ફરતે વિવાદનું ધુમ્મસ કેમ હજી વિખેરાતું નથી ?

આજે સાત દસકે પણ ‘જન ગણ મન’ ફરતે વિવાદનું ધુમ્મસ કેમ હજી વિખેરાતું નથી ?

૨૦૨૨ સુધીમાં મહત્ત્વાકાંક્ષી સમાનવ મંગળયાત્રા સફળ થવાની સંભવિતતા કેટલી ?

૨૦૨૨ સુધીમાં મહત્ત્વાકાંક્ષી સમાનવ મંગળયાત્રા સફળ થવાની સંભવિતતા કેટલી ?