અંક નં. ૨૯૪ | નવેમ્બર, ૨૦૧૮

મુખ્ય લેખ

રાણી વિક્ટોરિઆની પણ જે માતૃભાષા નહોતી તે અંગ્રેજી ભાષા આટલી Funny કેમ ?

રાણી વિક્ટોરિઆની પણ જે માતૃભાષા નહોતી તે અંગ્રેજી ભાષા આટલી Funny કેમ ?

સદીઓ લાંબો ઇતિહાસ રચનાર ઘટનાઓ જ્યારે એકમેક સાથેનાં અદશ્ય જોડાણો વડે ઇન્ટરનેટ બનતી

સદીઓ લાંબો ઇતિહાસ રચનાર ઘટનાઓ જ્યારે એકમેક સાથેનાં અદશ્ય જોડાણો વડે ઇન્ટરનેટ બનતી

જીવતાજીવત સ્વયંભૂ જ ભસ્મ બની જતા માણસોઃ પોણા ચારસો વર્ષ પુરાણો ભેદ આખરે ખૂલે છે

જીવતાજીવત સ્વયંભૂ જ ભસ્મ બની જતા માણસોઃ પોણા ચારસો વર્ષ પુરાણો ભેદ આખરે ખૂલે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝઃ જંતુનાશક પેસ્ટિસાઈડ્સનું કેન્સર સાથે વધી રહેલું ‘ગાંઠબંધન’

બ્રેકિંગ ન્યૂઝઃ જંતુનાશક પેસ્ટિસાઈડ્સનું કેન્સર સાથે વધી રહેલું ‘ગાંઠબંધન’

ચેન્નઇ પર જર્મન મનવારોનો તોપમારો + ચાંદીનો સટ્ટો + રૂપિયા અઢીની ચલણી નોટ = એક રોચક કહાણી

ચેન્નઇ પર જર્મન મનવારોનો તોપમારો + ચાંદીનો સટ્ટો + રૂપિયા અઢીની ચલણી નોટ = એક રોચક કહાણી

જોઇએ છેઃ આપણા નૌકાદળ માટે સામટાં બંધાતાં ૪૧ જહાજોનાં નામ પાડવા ફઇબા !(ફુઆ પણ ચાલે !)

જોઇએ છેઃ આપણા નૌકાદળ માટે સામટાં બંધાતાં ૪૧ જહાજોનાં નામ પાડવા ફઇબા !(ફુઆ પણ ચાલે !)

વિજ્ઞાન અને પુરાણની દષ્ટિએ બ્રહ્માંડનાં આદિ અને અંત

વિજ્ઞાન અને પુરાણની દષ્ટિએ બ્રહ્માંડનાં આદિ અને અંત

સુપરસવાલઃ કેવી છે S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમની ટેક્નોલોજિ ?

સુપરસવાલઃ કેવી છે S-400 મિસાઇલ સિસ્ટમની ટેક્નોલોજિ ?

App Store