અંક નં. ૨૯૭ | ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯

મુખ્ય લેખ

ગેરિલા સેનાપતિ શિવાજીએ જયારે સુરત લૂટ્યું (અને જયારે સુરત સાચે જ લૂંટવા જેવું પણ હતું)

ગેરિલા સેનાપતિ શિવાજીએ જયારે સુરત લૂટ્યું (અને જયારે સુરત સાચે જ લૂંટવા જેવું પણ હતું)

અનેક દેશોમાં ડોકિયું કરતી ગુપ્તચર સંસ્થા RAW/રૉની ભીતરમાં એક ડોકિયું

અનેક દેશોમાં ડોકિયું કરતી ગુપ્તચર સંસ્થા RAW/રૉની ભીતરમાં એક ડોકિયું

જીવહિંસાનો હીનમાં હીન પ્રકાર તે તોપના હાર્પૂન વડે કરાતો સમુદ્રી વ્હેલનો શિકાર

જીવહિંસાનો હીનમાં હીન પ્રકાર તે તોપના હાર્પૂન વડે કરાતો સમુદ્રી વ્હેલનો શિકાર

ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખતા પ્રાણીસૃષ્ટિના હોકાયંત્રની સોય જેવા 'મેગ્નેટિક' સજીવો

ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખતા પ્રાણીસૃષ્ટિના હોકાયંત્રનીસોય જેવા ‘મેગ્નેટિક’ સજીવો

હિલિયમ-3 માટે ચંદ્ર પર ચીન અને ભારતનો ચાતકડોળો

હિલિયમ-3 માટે ચંદ્ર પર ચીન અને ભારતનો ચાતકડોળો